+98 21 22611827

Activities

December 26, 2014 · Activities

0

Years Together

0

Employees

0

Published Projects

مهمترین انتشارات

موزه رئیسعلی دلواری بوشهر

مطالعه، طراحی و نظارت 1384-1386

انتشار در فصلنامه آبادی، شماره 60، پاييز 1387،ص132

انتشار در مجله معمار، شماره 52، آذر و دی 1387، ص48

انتشار در مجله‌ی A2 شماره‌ی ۱۰، زمستان ۱۳۸۷، ص۱۳۸

انتشار در معماری و ساختمان، شماره 17، پاییز و زمستان 1387

انتشار در وب سایت www.caoi.ir

بازسازی خانه ای در زنجان

انتشار در مجله معمار، شماره 47، بهمن و اسفند 1386، ص58

انتشار در معماری و ساختمان، شماره 19، تابستان 1387،ص58

مجتمع اداری-تجاری آصف

انتشار در وب سایت www.Archdaily.com

انتشار در وب سایت www.AECCafe.com

انتشار در وب سایت www.iranian-architect.ir

انتشار در کتاب the corporate image in architecture  (در دست انتشار)

انتشار در  jtart publishing & media group

انتشار در کتاب façade design & materials (در دست انتشار)

مجتمع مسکونی حیات الهیه

انتشار در مجله معمار، شماره 87، مهر و آبان 1393،صص 89-86

پروژه اداری مطهری

انتشار در مجله‌ی معمار، شماره ۷۶، آذر و دی ۱۳۹۳، ص۹۹

مجتمع مسکونی برانوش

انتشار در وب سایت www.iranian-architect.ir

سایر انتشارات

انتشار مقاله در همایش ملی “شناخت و معرفی مزیت ها و ظرفیت های احیا ” ،اردیبهشت 88، ص 18

بازسازی مطب دکتر صمدیان

 تقدیر ویژه در نهمین جایزه معماری داخلی ایران در گروه ساختمان های اداری