+98 21 22611827

Rafa 

Rafa

March 01, 2016 · Commercial

رافا

تربت جام شهري نه چندان بزرگ با جمعيت ٣٠٠ هزار نفر در جنوب شرقي مشهد واقع شده است، شهري ساخت و سازهاي فعليش فاصله بسياري تا معماري مطلوب و چشمنواز دارد. در شهر هيچ اتفاق هيجان انگيز معماري وجود ندارد و دانه بندي معماري معاصر شهر هنوز ريز دانه است. در اين ميان اما رافا ميتواند مهمترين اتفاق ساختماني سالهاي اخير شهر باشد، پروژه اي تجاري كه با بيش از يازده هزارمتر مربع زير بنا در قلب تجاري شهر، ميخواهد قد علم كند.  پروژه ايكه شامل هايپر ماركت دوهزار متري، مغازه ها، شهر بازي سرپوشيده و فودكرت است.

طراحي: 

برنامه و جنس پروژه اين امكان را فراهم نمود كه رافا همانند مردم شهر، كاراكتري درونگرا پيدا كند. كاراكتريكه هيجان كشف و تجربه فضاهاي داخلي را به شدت افزايش ميدهد . شايد انچه به معماري پروژه هاي تجاري غير از فرايند خريد و پاسخگويي به نيازهاي برنامه اي پروژه ،معنا ميبخشد ، همين كشف و شهود و تجربه حضور در ان باشد. در اين راستا، تلاش شد تا درون پروژه پويا، داراي پرسپكتيوهاي چندلايه اي و رنگي و خاطره انگيز باشد. طراحي فضاهاي خالي و تركيب ان با فضاهاي بسته اساس شكل گيري اين ويژگي، گرديد. پله برقي ها به المانهايي تبديل شدند كه تنوع تجربه درك فضا را در دل پروژه افزايش ميدهند، در جايي در قلب ويد مركزي هستند و در جايي ديگر در كنار جداره نيمه شفاف شرقي، شهر را ميبينند. در واقع مسير در رافا كم اهميت تر از مقصد نيست و حتي شايد بيشتر از مقصد به ان پرداخته شده است. 

امكان دسترسي از گذرهاي فرعي در جهت تقويت رابطه مردم با پروژه، خوانايي فضاهاي مختلف، توجه به مقياس پروژه و رابطه ان با خيابان اصلي شهر، از ديگر نكات كليدي طراحي رافا هستند.