+98 21 22611827

Lakan Residential 

Lakan Residential

April 05, 2022 · Activities, Designing, Residential

Boozhgan #Lakan_Residential #winner طرح دفتر بوژگان، طرح برگزیده رقابت طراحی پروژه مسکونی لاکان شد. تبریک به اعضای نازنین تیم طراحی و همه خانواده قابل احترام بوژگان. در مورد طرح: در ادامه تجربه هایی چون پروژ ه کوچه ها و سیبه، در پروژه های تنکابن و پروژه لاکان ( که هر دو در یک اقلیم هم جای گرفته اند)، تلاش شد تا از زاویه ای دیگر موضوع نزدیک کردن تجربه و تعریف آپارتمان به خانه ( ویلا)، تمرین شود. با این پیش فرض و توجه به اقلیم شمال کشور که تخلخل حجم و نفس کشیدن جداره ها، امر مثبتیست، هر سطح پروژه به مثابه دهکده ای فرض شد که واحدهای مسکونی بدون داشتن دیواری مشترک و در قامت واحدهایی مستقل، کنار هم قرار گرفته اند. این تصمیم از سویی حس تملک و استقلال و البته امنیت بهره برداری را بارور میسازد و از سویی دیگر، دسترسیهایی مستقل برای حیاطهای هر واحد فراهم میکند. تشکر ویژه از رئوف عزیز که در این پروژه نیز در کنارمون قرار گرفت . تشکر و سپاس فراوان از تیم محترم ایمن سازه برای برگزاری این رقابت طراحی
تیم طراحی:
حامد بدری احمدی، رئوف قاسمی، شیدا قطبی، حمید شاکری
مدیر پروژه: رئوف قاسمی، شیدا قطبی
ارائه : پریسا شیری، امین براز، فرنوش قنبری، همکاران طراحی و گرافیک: فاطمه شاعر زاده، عاطفه پاشایی