+98 21 22611827

Mehrdad Andarzgo

by admin· December 24, 2022· in · 0 comments

Dibaji residential

by admin· December 24, 2022· in · 0 comments

Shahrzad Complex

by admin· November 12, 2022· in · 0 comments

Semnan Residential tower

by admin· August 30, 2022· in · 0 comments

Bookan Niavaran

by admin· August 02, 2022· in · 0 comments
Lakan Residential

Lakan Residential

by admin· April 05, 2022· in · 0 comments
Boozhgan #Lakan_Residential #winner طرح دفتر بوژگان، طرح برگزیده رقابت طراحی پروژه مسکونی لاکان شد. تبریک به اعضای نازنین تیم طراحی و همه خانواده قابل احترام بوژگان. در مورد طرح: در ادامه تجربه هایی چون پروژ ه کوچه ها و سیبه، در پروژه های تنکابن و پروژه لاکان ( که هر دو در یک اقلیم هم جای گرفته اند)، تلاش شد تا از زاویه ای دیگر موضوع نزدیک کردن تجربه و تعریف آپارتمان به خانه ( ویلا)، تمرین شود. با این پیش فرض و توجه به اقلیم شمال کشور که تخلخل حجم و نفس کشیدن جداره ها، امر مثبتیست، هر سطح پروژه به مثابه دهکده ای فرض شد که واحدهای مسکونی بدون داشتن دیواری مشترک و در قامت واحدهایی مستقل، کنار هم قرار گرفته اند. این تصمیم از سویی حس تملک و استقلال و البته امنیت بهره برداری را بارور میسازد و از سویی دیگر، دسترسیهایی مستقل برای حیاطهای هر واحد فراهم میکند. تشکر ویژه از رئوف عزیز که در این پروژه نیز در کنارمون قرار گرفت . تشکر و سپاس فراوان از تیم محترم ایمن سازه برای برگزاری این رقابت طراحیتیم طراحی:حامد بدری احمدی، رئوف قاسمی، شیدا قطبی، حمید شاکریمدیر پروژه: رئوف قاسمی، شیدا قطبیارائه : پریسا شیری، امین براز، فرنوش قنبری، همکاران […]
Read More

Jamaran

by admin· March 30, 2022· in · 0 comments