+98 21 22611827

Rafa

by admin· March 01, 2016· in · 0 comments
رافا تربت جام شهري نه چندان بزرگ با جمعيت ٣٠٠ هزار نفر در جنوب شرقي مشهد واقع شده است، شهري ساخت و سازهاي فعليش فاصله بسياري تا معماري مطلوب و چشمنواز دارد. در شهر هيچ اتفاق هيجان انگيز معماري وجود ندارد و دانه بندي معماري معاصر شهر هنوز ريز دانه است. در اين ميان اما رافا ميتواند مهمترين اتفاق ساختماني سالهاي اخير شهر باشد، پروژه اي تجاري كه با بيش از يازده هزارمتر مربع زير بنا در قلب تجاري شهر، ميخواهد قد علم كند.  پروژه ايكه شامل هايپر ماركت دوهزار متري، مغازه ها، شهر بازي سرپوشيده و فودكرت است. طراحي:  برنامه و جنس پروژه اين امكان را فراهم نمود كه رافا همانند مردم شهر، كاراكتري درونگرا پيدا كند. كاراكتريكه هيجان كشف و تجربه فضاهاي داخلي را به شدت افزايش ميدهد . شايد انچه به معماري پروژه هاي تجاري غير از فرايند خريد و پاسخگويي به نيازهاي برنامه اي پروژه ،معنا ميبخشد ، همين كشف و شهود و تجربه حضور در ان باشد. در اين راستا، تلاش شد تا درون پروژه پويا، داراي پرسپكتيوهاي چندلايه اي و رنگي و خاطره انگيز باشد. طراحي فضاهاي خالي و تركيب ان با فضاهاي بسته اساس شكل گيري اين ويژگي، گرديد. پله برقي ها به […]
Read More

Qom

by admin· January 05, 2015· in · 0 comments
قم به عنوان يكي از شهرهاي مهم زيارتي ايران شناخته شده است، موقعيت قرارگيري قم و نزديكي به پايتخت باعث شده تا امكان سفرهاي كوتاه زيارتي از اين شهر براي ساكنين تهران فراهم گردد ، اين موضوع مهم اين ايده را در ذهن كارفرماي پروژه متبادرنمود تا دركنار اين اتفاق زيارتي ، جذابيتي از جنس مراكز خريد و سرگرمي براي گردشگران فراهم نمايد. با اين نگاه برنامه پروژه تدوين گرديد و طراحي اغاز گرديد. بخشهاي مختلف تشكيل دهنده پروژه با توجه به قابليت درونگرا بودن يا نبودن، در حجم پروژه نقش بازي كردند و اساس حجم را تشكيل دادند. فضاي داخلي از ويدهايي روي هم لغزيده كه كانون توجه پروژه خواهد بود تشكيل يافته و در برخي المانهاي داخلي و خارجي برداشتي گرافيكي از فرش دستباف كه جايگاه ديرينه اي نزد مردم شهر دارد، استفاده شده است.
Read More